English Srpski
UČESNICI U PROJEKTU:

  • Ministarstvo zaštite životne sredine - Agencija za zaštitu životne sredine
  • Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad
  • Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Pančeva
  • Gradski zavod za javno zdravlje Beograd


© 2015 Agencija za zaštitu životne sredine


INFO O PROJEKTU

PROJEKAT IPA 2012 "Establishment of an integrated environmental monitoring system for air and water quality" deo " Supply of ICT equipment and software for Air Quality Monitoring System" ima za glavni cilj da omogući nadležnoj nacionalnoj instituciji, Agenciji za zaštitu životne sredine, prikupljanje, ažuriranje i obradu rezultata automatskog monitoringa kvaliteta vazduha iz državne mreže automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha za potrebe izveštavanja na nacionalnom i EU nivou.
Cilj projekta je takođe da za javnost obezbedi prikaz rezultata automatskog monitoringa kvaliteta vazduha, u realnom vremenu, iz državne i lokalnih mreža sa područja Vojvodine, Pančeva i Beograda. Pored Agencije, kao krajnjeg korisnika, u Projektu učestvuju Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Pančeva i Gradski zavod za javno zdravlje Beograd. Projekat je realizovan kao distribuirani sistem sa centralnim serverom u Agenciji za zaštitu životne sredine i odgovarajućim vezama sa centrima postojećih lokalnih mreža u Novom Sadu, Pančevu i Beogradu.

Zakonska osnova
Oblast kvaliteta vazduha u Republici Srbiji je uređena postojećom domaćom regulativom. Krovni zakon je Zakon o zaštiti vazduha („Sl. gl. RS” br. 36/09 i 10/13). Njegove odredbe, u oblasti monitoringa i ocene kvaliteta vazduha, preciziraju podzakonska akta: Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Sl. gl. RS” br.11/10 , 75/10 i 63/13), Uredba o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži (“Sl. gl. RS” br. 58/11), Uredba o utvrđivanju zona i aglomeracija (“Sl. gl. RS” br. 58/11 i 98/12).

Mandat
Agencija vrši praćenje kvaliteta vazduha u državnoj mreži, saglasno čl. 13. Zakon o zaštiti vazduha. Agencija priprema i objavljuje Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji saglasno čl. 67 Zakon o zaštiti vazduha.

Uspostavljanje državnog sisitema za automatsko praćenje kvaliteta vazduha
Agencija za zaštitu životne sredine je prve stanice za automatski monitoring kvaliteta vazduha postavila krajem 2006. godine u Smedervu i Boru. Zaključkom Vlade Republike od 30.08.2008 Agencija za zaštitu životne sredine je određena za odgovornog izvršioca poslova uspostavljanja i operativnog funkcionisanja sistema za automatski monitoring kvaliteta vazduha u Republici Srbiji.
Glavni impuls uspostavljanju nacionalnog automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Republici Srbiji dao je CARDS projekat “SUPPLY OF EQUIPMENT FOR AIR QUALITY MONITORING”. Ovim EU projektom je donirana oprema za 28 mernih stanica, kalibracionu laboratoriju, analitičku laboratoruju, jedna mobilna stanica i jedno vozilo. Pripremne aktivnosti i veći deo projekta je realizovan u periodu 2008-2010, a okončan je 2011. Pored Agencije za zaštitu životne sredine ključnu podršku projektnim aktivnostima dao je Fond za zaštitu životne sredine. Fond je finansirao pripremu lokacija za postavljanje automatskih stanica, participirao u dogradnji laboratorije za kvalitet vazduha i finansirao nabavku opreme za postavljanje automatskih stanica na lokacijama od interesa a koje nisu bile obuhvaćene donacijom. Ukupna finansijska podrška Fonda za zaštitu životne sredine je uporediva sa EU donacijom.